ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επικοινωνία με την Διοργάνωση

Τel: +30 210 6619827, +30 210 6610466

Email: insecexpo@insec.gr